Αρτηριακή Υπέρταση

Αρτηριακή Υπέρταση

Ιδανικές τιμές 120 mmHg η συστολική αρτηριακή πίεση και 80 mmHg η διαστολική.
Φυσιολογικές τιμές θεωρούνται οι τιμές συστολικής